YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SİTE HARİTASI
İMTİYAZLI HİSSELER
GRUP
NAMA / HAMİLİNE
NOMİNAL DEĞERİ (TL)
TOPLAM HİSSE ADEDİ (BİN ADET)
İMTİYAZ TÜRÜ (*)
A
Nama
1
7.823.670
a,b
B
Nama
1
7.823.670
a,b
C
Hamiline
1
3.911.835
-
19.559.175
(*) Pay senetlerine tanınan imtiyazların detayı aşağıdaki gibidir:


a) Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi (Esas Sözleşme Md. 10 ve 11)

Esas Sözleşme‟nin 10. Maddesi uyarınca Şirket, Genel Kurul kararına göre en az 8 en çok 10 kişiden oluşan ve Genel Kurul tarafından seçilecek bir Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil olunur. Esas Sözleşmenin 10. maddesinin ikinci paragrafında düzenlendiği üzere, “Yönetim Kurulu‟nun Sermaye Piyasası Kurulu‟nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.” Esas Sözleşme‟nin 11. maddesi ise, “Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adayların arasından ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, eşit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir” şeklindedir.


b) Payların Devri ve Nama Yazılı Payların Devri Usulü ( Esas Sözleşme Md. 7)

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Şirket‟in borsada işlem görmeyen nama yazılı payların veya payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin devri, Yönetim Kurulu‟nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu‟nda ve Esas Sözleşme‟de gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde devri onaylamayabilir. Nama yazılı payların A Grubu veya B Grubu sair pay sahiplerine önceden yazılı şekilde teklif etmeksizin satması veya sair suretlerle devir veya temlik etmesi Esas Sözleşme kapsamında geçerli olmaz. A ve/veya B Grubu pay maliki pay sahipleri, Esas Sözleşmenin 7. maddesinin (b) fıkrasında detaylı açıklandığı üzere, A ve/veya B Grubu payların herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkını haizdirler.

c) Tasfiye Memuru Seçiminde İmtiyaz (Esas Sözleşme Md. 26)

Esas Sözleşme‟nin 26. Maddesi uyarınca Şirketin iflastan başka nedenlerle tasfiyesi halinde, tasfiye memurlarından biri A Grubu pay sahiplerinin diğeri B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilecektir.


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikasını inceleyebilirsiniz. Çerez politikasında belirtilen tüm çerezlerin kullanılmasına izin vermek için Tüm Çerezleri Kabul Et